Disclaimer Bas Personal Training

arrow-down

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op faceoffpt.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

1. Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bas Personal Training met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Bas Personal Training niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bas Personal Training garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Bas Personal Training via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Bas Personal Training wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

2. Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Bas Personal Training links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Bas Personal Training worden aanbevolen. Bas Personal Training aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Bas Personal Training niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Informatie gebruiken

Bas Personal Training behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bas Personal Training of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen

Bas Personal Training behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.